ประมวลภาพกิจกรรมสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
   
เข้าร่วมงานกีฬากรมการขนส่งทางบก ( ๑๙-๑-๕๖)
   
สำนักงานขนส่งอุทัยธานี เข้าร่วมเดินพาเหรดงานกีฬากรมการขนส่งทางบก ณ กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ และร่วมเชียร์กีฬาด้วย
 
  กิจกรรม ๕ ส ( ๑๙-๑-๕๖)
  
 ในวันที่ ๑๑ มกราคม สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานีจัดกิจกกรม ๕ ส ภายใน และภายนอกอาคารสำนักงาน
ตรวจการ (๓๐-๑-๕๖)
    สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานีออกตรวจการ ณ ถนนอุทัย - วัดสิงห์ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
   
โคงการ ขนส่งสัญจรสอนน้อง ใช้รถใช้ถนน ณโรงเรียนทองหลางวิทยาคม ( ๒๖-๒-๕๖)
  สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จัดโคงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน ระยะที่ ๓ ณ โรงเรียน ทองหลาง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมี พ.ต.ต.มณเฑียร แสนเทพ วสรวัตรป้องกันปราบปราม โครงการนี้มีนักเรียนชั้น ม.๑,ม.๒,ม.๓ ม.๔,ม.๕ เข้าร่วมรับการอบรมเป็นพิธีกรในการบรรยาย
คงการ ขนส่งสัญจรสอนน้อง ใช้รถใช้ถนน ณ โรงเรียนวัดทัพหมัน ( ๒๖-๒-๕๖)
  สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จัดโคงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน ระยะที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดทัพหมัน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๗กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมี พ.ต.ต.มณเฑียร แสนเทพ วสรวัตรป้องกันปราบปราม โครงการนี้มีนักเรียนชั้น ม.๑,ม.๒,ม.๓ เข้าร่วมรับการอบรมเป็นพิธีกรในการบรรยาย
โคงการ ขนส่งสัญจรสอนน้อง ใช้รถใช้ถนน ณ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์( ๒๖-๒-๕๖)
  สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จัดโคงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน ระยะที่ ๓ ณ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมี พ.ต.ต.มณเฑียร แสนเทพ วสรวัตรป้องกันปราบปราม โครงการนี้มีนักเรียนชั้น ,ม.๒,ม.๓ เข้าร่วมรับการอบรมเป็นพิธีกรในการบรรยาย
ครงการขนส่งสัญจรสอนน้อง ใช้รถใช้ถนน ณ โรงเรียน วังหินวิทยาคม (๒๗-๒-๕๖)
   สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จัดโคงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน ระยะที่ ๓ ณ โรงเรียนวังหินวิทยาคม์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๑๒กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมี ด.ต.นพดล พรมศิลา ผบ.หมู่ สภอ.บ้านไร่ เข้าให้การรอบรมแก่นักเรียน
โครงการขนส่งสัญจรสอนน้อง ใช้รถใช้ถนน ณ โรงเรียน การุ้งวิทยาคม (๒๗-๒-๕๖)
   สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จัดโคงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน ระยะที่ ๓ ณ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมี ด.ต.นพดล พรมศิลา ผบ.หมู่ สภอ.บ้านไร่ เข้าให้การรอบรมแก่นักเรียน
 
โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่นที่ ๑/๒๕๕๖ (๗ มีนาคม ๒๕๕๖)
   
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานีจัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่นที่ ๑/๒๕๕๖ ณ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ และโรงเรียนวัดหนองตางู เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๗๑ คน โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑ นายเกรียงไกร ไชยกุล เป็นประธานในพิธี และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี เป็นวิทยาการภาคทฤษฎี พนักงานจากบริษัทฮอนด้าแสงตะวัน จำกัด เป็นวิทยากรภาคปฏิบั
ติ
 
ออกตั้งด่านตรวจการ หน้าสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ( ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖)
   ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ชุดตรวจการขนส่งอุทัยธานี ออกตรวจการ ผู้กระทำความผิด ณ ถนนอุทัย-วัดสิงห์ ช่วงป้อมตำรวจบ้านหลุมเข้า
 
มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ (๗ มีนาคม ๒๕๕๖)
   
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย
๑.นางสาวมานิตา มณีรัต์ เป็นขาเทียมระดับเหนือหัวเข่า มูลค่า ๗๐,๐๐๐ บาท
๒.นายชัยสิทธิ์ กมลมาลย์ เป็นขาเทียมระดับใต้เข่า มูลค่า ๒๘,๐๐๐ บาท
มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ( ๘ มีนาคม ๒๕๕ )
    เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน ๑ ราย คือ
๑.นายประสาท กระแสสินธุ์
 
รวมภาพกิจกรรมรนรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๖ (๒๖ เมษายน ๒๕๕๖) 
   สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานีจัดเวรรณรงค์ช่วงเทษกาลสงกราน ๒๕๕๖ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และศูนย์จราจร
ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสถานตรวจสภาพรถเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ( ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
    
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสถานตรวจสภาพรถเอกชน ในวันที่ ๓๐ เมษาย ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ และอาคารตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
 
นายบุญช่วย ใบม่วง ผู้ตรวจราชการ กระทรวง ict ตรวจจุดบริการ wifi (๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ )
   
นายบุญช่วย ใบม่วง ผู้ตรวจราชการกรพทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจจุดบริการ fee wifi
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
  โครงการ ขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน เพื่อความปลอดภัย
ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานีจัดโครงการ ขนส่งสัญจร
สอนน้องใช้รถใช้ถนน เพื่อความปลอดภัย โดยมีทีมวิทยากรจาก ตำรวจภูธร จังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมณ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง,โรงเรียนตลุกดู่วิทยา
โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการ สนามจรา
จรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
โดยมีทีมตำรวจภูธร จังหวัดอุทัยธานี และ ทีมจากฮอนด้าแสงตะวัน
จังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมเป็นวิทยากร
 
โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
โรงเรียนบ้านประดู่ยืน ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการ สนามจราจร
เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ โรงเรียนบ้านประดู่ยืน โดยมีทีม
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี และ ทีมจากฮอนด้าแสงตะวัน จังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมเป็นวิทยากร
 
คณะกรรมการจาก กรมการขนส่งทางบก ให้คำแนะนำ การขอเสนอรับรางวัล จาก กพร
   
ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการจาก กรมการขนส่งทางบก เข้าให้คำแนะนำ
การเสนอ ขอรับรางวัล ด้านการบริการประชาชนจาก กพร. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒
 
โครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
   
ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี นำโดย นายสำอาง ช้อนคราม
นายสถานีขนส่งฯจัดโครงการ ขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โดยมีทีมวิทยากร ตำรวจภูธรอำเภอเมืองเขาร่วมอบรม งานมี บริษัทซูซูกิ อุทัยธานี ให้การสนับสนุนโครงการ
 
โครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
   ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี นำโดย นายสำอาง ช้อนคราม
นายสถานีขนส่งฯจัดโครงการ ขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
โดยมีทีมวิทยากร ตำรวจภูธรอำเภอเมืองเขาร่วมอบรม งานมี บริษัทซูซูกิ อุทัยธานี ให้การสนับสนุนโครงการ
   
โครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน โรงเรียนหนองฉางวิทยา
   
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี นำโดย นายสำอาง ช้อนคราม
นายสถานีขนส่งฯจัดโครงการ ขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน ณ หนองฉางวิทยา โดยมีทีมวิทยากร
ตำรวจภูธรอำเภอเมืองเขาร่วมอบรม งานมี บริษัทซูซูกิ อุทัยธานี ให้การสนับสนุนโครงการ
   
อบรมพนักงานขับรถ ราชการ
   ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการ อบรมพนักงานขับรถ ราชการ
โดยมีนายบุญเลิศ พรหมจิรโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
   
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
  ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจ และสถานศึกษา เพื่อให้เกิดมาตรการสนับสนุนการสวมหมวกนิรภัย
อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับหมวก
นิรภัย รุ่นละ๕๐ คน
   
  กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ณ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
  ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจ และสถานศึกษา เพื่อให้เกิดมาตรการสนับสนุนการสวมหมวกนิรภัย
อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับหมวกนิรภัย
รุ่นละ๕๐ คน
   
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ณ โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๑๗
  ในวันที่๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจ และสถานศึกษา เพื่อให้เกิดมาตรการสนับสนุนการสวมหมวกนิรภัย
อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับหมวกนิรภัย
รุ่นละ๕๐ คน
   
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมน
  ในวันที่๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจ และสถานศึกษา เพื่อให้เกิดมาตรการสนับสนุนการสวมหมวกนิรภัย
อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับหมวก
นิรภัย รุ่นละ ๕๐ คน
   
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
   
ในวันที่๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจ และสถานศึกษา เพื่อให้เกิดมาตรการสนับสนุนการสวมหมวกนิรภัย
อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับหมวก
นิรภัย รุ่นละ ๕๐ คน
   
ฝึกอบรม อปพร. เพื่อเตรียมความร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านจราจร
   ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ สำนัักงานขนส่งจังกวัดอุทัยธานีจัดฝึกอบรม อปพร. เพื่อเตรียมความร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านจราจร ภายใต้โครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การปฐมศึกษา เขต ๑ อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนับสนุนโครงการโดย กองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
   
มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๙ ราย
   ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายมโนท ชาญวัฒนศิลป์ ขนส่งจังหวัดชัยนาทรักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัด
อุทัยธานีมอบอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการ จากอุบัติเหตุทางถนนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๙ ราย
มูลค่า๓๙๐,๐๐๐ บาทตามที่ กรม การขนส่งทางบกจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จังหวัดพิษณุโลก
  ในวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท
เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๑ มีนาคม ดูการประมูลเลขสวยของสำนักงานขนส่ง พิษณุโลก
และ เมืองจราจรจำลอง และพักค้างคืนที่ ทรัพย์ไพรวรรณรีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พร้อมทำการอรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน จากทีมวิทยากร
  พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
   
ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธี
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ อาคารเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เวลา ๐๗.๓๐ น.นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี